Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   การจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ข้อมูลอื่นๆ
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
   รายงานการเงินประจำปี
   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
   งบรายรับ
   งบรายจ่าย
   รายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
   คู่มือบริการประชาชน
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  แผนการดำเนินงานประจำปี
 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 66 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล
 ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในปัจจุบัน    เรียกว่า “แผนยุทธศาสตร์” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ได้โดยจะ ปรากฏในรูปแบบของรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง “หน่วยติดตามและประเมินผล” หรือ M&E  Unit (Monitoring  And  Evaluation  Unit)  ซึ่งได้แก่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ที่จะเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการติดตามและจากการประเมินผล รวมตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็น “ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early  Warning  System)  ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่อย่างไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้เพียงใด  การดำเนินการตามแผนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงให้ผลบรรลุผลได้ในทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต


องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล
 ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ  3  ส่วนหลัก  คือ  ส่วนของปัจจัยนำเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process)   และส่วนของการประเมินผลลัพธ์   (Output, Goal)   ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้   ดังนี้

 1. ส่วนปัจจัยนำเข้า (Input)  
คือ  ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง “มี” เพื่อนำเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่  แผนยุทธศาสตร์  ผู้ประเมิน  ผู้ถูกประเมิน  และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วจะถูกส่งเข้าสู่   องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็น หน่วยติดตามและประเมินผล (M&E  UNIT)  เพื่อเป็นการรวบรวมฐาน  ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดไว้โดยบทบาทของ M&E  UNIT ต่อปัจจัยนำเข้าก็คือ       การเป็นผู้วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเองครั้งนี้ ได้แก่  แบบรายงานแบบที่ 1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการทบทวนว่าการจัดทำแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือ อย่างไร

 2. ส่วนของกระบวนการติดตาม  (Process) 
คือ ช่วงของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้กำหนดเป็นการติดตามรายไตรมาสคือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)   ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) ในแต่ละปี โดยการติดตามดังกล่าว เป็นการติดตามผลขั้นกลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ในรูปแบบของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยในการประสานแผนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ทำให้ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ดีหรือไม่ สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้ การติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถเป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early  Warning  System) ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้สามารถไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรายงานสู่ M&E  Unit  หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้ โดยการติดตามครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานได้แก่  แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กร       ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วยการติดตามการดำเนินการของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

 3. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output, Goal) 
เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจ  ถูกเรียกว่า “การประเมินแผนยุทธศาสตร์” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ ที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ M&E  UNIT  ระดับจังหวัด  เพื่อเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นหลักฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์     ได้แก่ 

1. แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
2. แบบรายงานแบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานของ  อบต. ในภาพรวม
3. แบบรายงานแบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินการประกอบด้วย
1. ผู้แทนสมาชิกสภา   อบต. ที่คัดเลือกกันเองจำนวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

ความเป็นระบบของการติดตามและประเมินผล
 จากองค์ประกอบของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ข้างต้น สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นระบบ (Systematic) ของรายงานในระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ 2 ระดับใหญ่ คือ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งจะเป็น M&E  UNIT  ระดับจังหวัด  และระดับเทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งจะมีหน่วยติดตามและประเมินด้วยตนเอง Self  Assesstment  unit เพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลให้กับ M&E  UNIT  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จะต้องมีบทบาทนักวิเคราะห์โครงการ (Project Analyst)  และ  3  บทบาทการเป็นผู้เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ (Strategic  Linkage)

หน้าที่ของหน่วยติดตาม และประเมินผล (M&E   UNIT)
 จากระบบดังกล่าว จะเป็นว่า  หน่วยติดตามและประเมินผล หรือ M&E   UNIT   มี 2 ระดับ คือ ระดับบนหรือ ระดับจังหวัด   และระดับล่าง หรือระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ หน่วยติดตามและประเมินผลจะมีหน้าที่หลักๆ ด้วยกัน 3   ประการ คือ

 1) หน้าที่ในการจัดทำฐานข้อมูล (Database)  ซึ่งมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนงานต่างๆ โดย

 - ในระดับล่าง  ซึ่งได้แก่  อบต. และเทศบาล  หน่วยติดตามและประเมินผลควรมีหน้าที่โดยตรงในการเก็บและรวบรวมข้อมูลในเรื่องของการดำเนินงานของโครงการต่างๆ และการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้มีการระบุเอาไว้  ตามแบบรายงานที่กำหนด แล้วจัดทำเป็นรายงานภายในเพื่อให้องค์กรของตนเองได้รับรู้  รับทราบถึงระดับความสำเร็จของแผนงาน เพื่อใช้ประกอบการติดสินใจในอนาคต นอกจากนั้น   หน่วยติดตามและประเมินผลในระดับนี้ก็ควรจะมีหน้าที่ในการส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับบน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปด้วย

- ในระดับบน  คือ อบจ. หน่วยติดตามและประเมินผล  จะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่างเข้าไว้ด้วยกัน และจัดทำฐานข้อมูลที่รวมศูนย์ ณ จุดๆ เดียว นอกจากนั้น ก็ควรจะทำเป็นรายงานข้อมูลในภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนงานในระดับจังหวัดเพื่อแจกจ่ายทั้งหน่วยงานภายใน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับล่างลงไป เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในอนาคต

 2) หน้าที่ในการวิเคราะห์โครงการและตรวจสอบความถูกต้อง (Project  analysis  and  validation)  เมื่อได้มีการรวบรวมข้อมูลแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นหน้าที่ต่อมาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลนี้โดย

 - ในระดับล่าง  หน่วยติดตามและประเมินผลจะวิเคราะห์ข้อมูลของตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการและการดำเนินงานตามแผนงาน ทิศทางของโครงการว่าได้ดำเนินงานตามแผนงานทิศทางของโครงการว่าได้ดำเนินการไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่ แล้วจัดทำเป็นรายงานเพื่อการรับรู้เป็นการภายในนอกจากนั้นยังจัดส่งรายงานฉบับดังกล่าวไปยังหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับบนด้วย

 - ในระดับบน  หน่วยติดตามและประเมินผลจะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ตนเองและรวบรวมรายงานการวิเคราะห์โครงการจากหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่างเพื่อวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวิเคราะห์ถึงการดำเนินงานทั้งหมดในระดับยุทธศาสตร์ภาพรวมทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายงานวิเคราะห์ของหน่วยติดตารมและประเมินผลในระดับล่างโดยหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับบนควรมีการออกพื้นที่ไปตรวจสอบหรือเลือกตรวจสอบหน่วยติดตามและประเมินในระดับล่างเป็นจุดๆ นอกจากนี้ หน่วยติดตามและประเมินผลยังควรทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำหน่วยติดตามและประเมินผลในระดับล่างที่อาจจะยังไม่มีความสามารถในการทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมากนัก

 3)  หน้าที่ในการเชื่อมโยงกลยุทธ์  (Strategic  Linkage)  ลักษณะหน้าที่ในส่วนนี้จะเป็นการประสานกันทั้งในระดับล่างและระดับบนจะเกี่ยวข้องกับการประสานงานและการจัดการประชุมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานเพื่อให้รับรู้ถึงสถานการณ์ และความเป็นไปของโครงการและการดำเนินงานตามแผนงานว่า ควรจะมีการแก้ไขและควรดำเนินการเพิ่มเติมในเรื่องใด นอกจากนั้น หน่วยติดตามและประเมินผลยังควรทบทวนงานที่ได้ทำมาในช่วงก่อนหน้าโดยการจัดทำในรูปของรายงานประจำปี

ดาวน์โหลดไฟล์ >>>  ปัจจัยนำเข้า แบบที่  1แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของท้องถิ่นโดยตนเอง

ดาวน์โหลดไฟล์ >>> กระบวนการติดตาม แบบที่  2แบบติดตามผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ดาวน์โหลดไฟล์ >>> กระบวนการประเมินผล แบบที่  3 แบบประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์

 

 
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
   หมู่ที่ 2 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140  โทรศัพท์ : 075-290-299 โทรสาร : 075-290-299
E-mail Address : bannatrang@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.bannatrang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs