Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   การจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ข้อมูลอื่นๆ
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
   รายงานการเงินประจำปี
   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
   งบรายรับ
   งบรายจ่าย
   รายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
   คู่มือบริการประชาชน
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 70 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

 

แผนการดำเนินงานประจำปี 2551
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

1.   ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้มีเส้นทางสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและได้มาตรฐาน

2.   แนวทางการพัฒนา
(1) แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้าและท่าเทียบเรือ ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

 

ลำ

ดับที่

 

โครงการ/กิจกรรม

 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ)

 

พื้นที่

หน่วยการดำเนินการ

พ.ศ.2550

พ.ศ.2551

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1

โครงการปรับปรุงถนนสายคลองบ้า

421,000 บาท

ม.4             ต.บ้านนา

อบต.

บ้านนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละทั้งหมดของโครงการ

จำนวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยงานที่ดำเนินการ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   ก่อสร้าง  ปรับปรุง   บำรุงรักษาถนน  สะพาน ทางเท้าและท่าเทียบเรือ  ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 1 1.54 421,000 19.20 อบต.บ้านนา

1.2   พัฒนาระบบจราจร

-

-

-

-

-

1.3.   พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ  เพื่ออุปโภค บริโภค

-

-

-

-

-

รวม

1

1.54

421,000

19.20

อบต.บ้านนา

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

1.    ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

4

6.15

251,000

0.09

อบต.บ้านนา

2.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

8

12.31

415,000

18.93

อบต.บ้านนา

3.    การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2

3.08

250,000

11.40

อบต.บ้านนา

4.  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

1

1.54

200,000

9.12

อบต.บ้านนา

5.  พัฒนาศักยภาพบุคคลากร

-

-

-

-

-

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การวิจัย การใช้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ 1 1.54 60,000 0.37 อบต.บ้านนา
7.  ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 1 1.54 45,000 2.05 อบต.บ้านนา
8.  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 1 1.54 35,385 1.62 อบต.บ้านนา
รวม 18 29.24 1,256,585 43.58 อบต.บ้านนา

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชน 3 4.62 50,000 2.28 อบต.บ้านนา
2.  ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 1.54 40,000 1.82 อบต.บ้านนา
3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน - - - - -
4.  สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - - - -
รวม 4 6.16 90,000 4.10 อบต.บ้านนา
 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละทั้งหมดของโครงการ

จำนวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยงานที่ดำเนินการ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1   ก่อสร้าง  ปรับปรุง   บำรุงรักษาถนน  สะพาน ทางเท้าและท่าเทียบเรือ  ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 1 1.54 421,000 19.20 อบต.บ้านนา

1.2   พัฒนาระบบจราจร

-

-

-

-

-

1.3.   พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ  เพื่ออุปโภค บริโภค

-

-

-

-

-

รวม

1

1.54

421,000

19.20

อบต.บ้านนา

2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

1.    ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ

4

6.15

251,000

0.09

อบต.บ้านนา

2.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

8

12.31

415,000

18.93

อบต.บ้านนา

3.    การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2

3.08

250,000

11.40

อบต.บ้านนา

4.  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

1

1.54

200,000

9.12

อบต.บ้านนา

5.พัฒนาศักยภาพบุคคลากร

-

-

-

-

-

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล การวิจัย การใช้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ 1 1.54 60,000 0.37 อบต.บ้านนา
7.  ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 1 1.54 45,000 2.05 อบต.บ้านนา
8.  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 1 1.54 35,385 1.62 อบต.บ้านนา
รวม 18 29.24 1,256,585 43.58 อบต.บ้านนา

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชน 3 4.62 50,000 2.28 อบต.บ้านนา
2.  ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 1.54 40,000 1.82 อบต.บ้านนา
3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน - - - - -
4.  สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - - - -
รวม 4 6.16 90,000 4.10 อบต.บ้านนา

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- - - - -
2.  เฝ้าระวังและฟื้นฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- - - - -
3.  บำบัดและฟื้นฟูธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม
- - - - -
4.  บำบัดและจัดการขยะ - - - - -
5.  ก่อสร้างปรับปรุงระบบคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว - - - - -
6.  เพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว - - - - -
รวม - - - - -

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.  ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
8 12.31 405,000 18.47 อบต.บ้านนา
รวม 8 12.31 405,000 18.47 อบต.บ้านนา

6.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอยู่ดีมีสุข

1.  เศรษฐกิจพอเพียง - - - - -
2.  การบริการประชาชน 1 1.54 20,000 0.91 อบต.บ้านนา
รวม 1 1.54 20,000 0.91 อบต.บ้านนา
 

 

 
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
   หมู่ที่ 2 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140  โทรศัพท์ : 075-290-299 โทรสาร : 075-290-299
E-mail Address : bannatrang@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.bannatrang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs