Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   การจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ข้อมูลอื่นๆ
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
   รายงานการเงินประจำปี
   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
   งบรายรับ
   งบรายจ่าย
   รายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
   คู่มือบริการประชาชน
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 24) 26 ต.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวม 11 อัตรา (ดู : 54) 2 ต.ค. 2563
ประกาศการเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 6) 1 ต.ค. 2563
เรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 12) 1 ต.ค. 2563
เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 11) 1 ต.ค. 2563
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 17) 24 ก.ย. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาขยะ ประจำปี 2563 (ดู : 28) 17 ก.ย. 2563
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง (ดู : 2) 1 ก.ย. 2563
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 27) 31 ส.ค. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 85) 28 พ.ค. 2563
เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน (ดู : 34) 15 พ.ค. 2563
ขอแจ้งกำหนดการให้บริการเบิกถอนเบี้ยยังชีพผู้สูอายุและพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ดู : 81) 7 พ.ค. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา่กโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2563 (ดู : 43) 15 เม.ย. 2563
การรักษาระบบนิเวศป่าชายเลน (ดู : 25) 6 ม.ค. 2563
การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 30) 1 ต.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย และใจ เพื่อผู้สูงวัยสุขภาพดี (ดู : 24) 10 ก.ย. 2562
ร่วมด้วย ช่วยกัน ลดภาวะโลกร้อน ลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้พลาสติก โดยการส่งเสริมการใช้ถุงผ้า ถือตะกร้า หิ้วปิ่นโต (ดู : 35) 1 ส.ค. 2562
ขอเเชิญเข้าร่วมโครงการ "เครื่อข่ายจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ - คนพิการ" (ดู : 125) 31 ก.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการประดิษฐ์ของชำร่วย (ดู : 20) 29 ก.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาขยะ ประจำปี 2562 (ดู : 185) 22 ก.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเครือข่ายจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ-คนพิการ (ดู : 18) 19 ก.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำผ้ามัดย้อม (ดู : 20) 12 ก.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ปี2562 (ดู : 27) 1 ก.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม อย.น้อยคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (ดู : 30) 1 ก.ค. 2562
รณรงค์วันยาเสพติดโลกตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี (ดู : 27) 26 มิ.ย. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561 - 2565 ) (ดู : 19) 14 มิ.ย. 2562
โครงการชาวหนองปรือร่วมใจ สานฝัน สู่ครอบครัวฟันดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ปี 2562 (ดู : 26) 10 มิ.ย. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งนักกีฬากับหน่วยงานอื่น ประจำปี 2562 (ดู : 18) 30 พ.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (ดู : 152) 27 พ.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์เรียบร้อย ประจำปี 2562 (ดู : 19) 13 พ.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา่กโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562 (ดู : 28) 10 พ.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปี2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยายแม็ม (ดู : 25) 1 พ.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไช้เลือดออกโดยชุมชน ปี 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินคอกควาย (ดู : 23) 1 พ.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ปี 2562 (ดู : 24) 1 พ.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการทำน้ำยาล้างจาน (ดู : 19) 19 เม.ย. 2562
คู่มือการป้องกันเด็กเล็กจมน้ำ (ดู : 29) 8 เม.ย. 2562
คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับประชาชน (ดู : 29) 8 เม.ย. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการทำลูกชุบ และวุ้น (ดู : 15) 22 มี.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ปี 2562 (ดู : 22) 4 มี.ค. 2562
การติดตั้งถังขยะเปียกในครัวเรือน (ดู : 26) 6 ก.พ. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการทำพิมเสนน้ำ (ดู : 16) 4 ก.พ. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ (ดู : 16) 22 ม.ค. 2562
ตารางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 204) 8 ม.ค. 2562
ตรางการสำรวจและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 (ดู : 176) 8 ม.ค. 2562
ชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจ (ดู : 286) 10 ต.ค. 2561
เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับการตรวจสอบแสดงตนของผู้สูงอายุ คนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 215) 11 ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายท่าบ่อ หมู่ที่ 3 (ดู : 209) 27 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2561 (ดู : 256) 4 ก.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา่กโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2561 (ดู : 22) 16 มี.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา่กโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2561 (ดู : 22) 16 มี.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดู : 275) 20 ต.ค. 2560
ประกาศงบการเงิน (ดู : 299) 5 ต.ค. 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแสดงตนของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 243) 28 ก.ย. 2560
นิทรรศการ (ดู : 238) 25 ก.ย. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วยาเสพติด" (ดู : 173) 23 ส.ค. 2560
วิธีการคัดแยกขยะมูลฝอย (ดู : 333) 30 มิ.ย. 2560
รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 319) 7 มิ.ย. 2560
เปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน (ดู : 314) 30 มี.ค. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 258) 24 มี.ค. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 (ดู : 275) 10 ก.พ. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
   หมู่ที่ 2 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140  โทรศัพท์ : 075-290-299 โทรสาร : 075-290-299
E-mail Address : bannatrang@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.bannatrang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs