Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   การจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ข้อมูลอื่นๆ
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
   รายงานการเงินประจำปี
   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
   งบรายรับ
   งบรายจ่าย
   รายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
   คู่มือบริการประชาชน
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2559 (ดู : 195) 10 ม.ค. 2560
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 (ดู : 197) 30 พ.ย. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 (ดู : 183) 30 พ.ย. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 188) 25 พ.ย. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (ดู : 194) 23 พ.ย. 2559
กระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (ดู : 167) 3 ต.ค. 2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 356) 30 ก.ย. 2559
ขอเชิญร่วมโครงการเครื่อข่ายจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ - คนพิการ (ดู : 410) 12 ก.ย. 2559
ตารางจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เดือน ก.ย. 59 (ดู : 299) 30 ส.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการคนตาบอดนวดเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ (ดู : 323) 23 ส.ค. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (ดู : 188) 15 ส.ค. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (ดู : 181) 8 ส.ค. 2559
ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ดู : 260) 4 ส.ค. 2559
เรียกประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 178) 3 ส.ค. 2559
งดจ่ายกระแสไฟฟ้า (ดู : 283) 3 ส.ค. 2559
ขอแรงใจ แรงเชียร์. จากพี่น้องชาวตรัง และคนไทยทั่วประเทศ. โดยเฉพาะพี่น้องชาวบ้านนา ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ เด็กบ้านนาบ้านเรา (ลูกสาว สอบต สุเมธ (โกเม่ง). ลีลา วิจิตรกุล) (ดู : 261) 14 ก.ค. 2559
มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ดู : 244) 9 ก.ค. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (ดู : 186) 24 มิ.ย. 2559
ตารางจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เดือน มิ.ย. 59 (ดู : 280) 30 พ.ค. 2559
อุทกภัย (ดู : 135) 11 พ.ค. 2559
ตารางจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เดือน พ.ค. 59 (ดู : 380) 2 พ.ค. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 176) 12 ก.พ. 2559
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่การประชุมประชาคมตามโครงการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน (ดู : 272) 9 ก.พ. 2559
ตารางจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เดือน ก.พ. 59 (ดู : 281) 28 ม.ค. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (ดู : 172) 27 ม.ค. 2559
เรียกประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 (ดู : 177) 27 ม.ค. 2559
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ประจำปี 2560 (ดู : 228) 18 ธ.ค. 2558
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ประจำปี 2560 (ดู : 229) 18 ธ.ค. 2558
แจ้งเลื่องโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (ดู : 284) 16 ธ.ค. 2558
ขอแสดงความยินดีกับคุณโชคดี รองเดช (ดู : 273) 15 ธ.ค. 2558
การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ดู : 260) 29 พ.ย. 2558
ประกาศใช้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี 2559 (ดู : 172) 27 พ.ย. 2558
ตารางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยพิการ ประจำเดือน ธ.ค. 58 (ดู : 278) 18 พ.ย. 2558
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 310) 12 พ.ย. 2558
ตารางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยพิการ ประจำเดือน พ.ย. 58 (ดู : 296) 2 พ.ย. 2558
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2558 (ดู : 257) 2 พ.ย. 2558
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง (ดู : 297) 2 พ.ย. 2558
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 246) 29 ต.ค. 2558
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 (ดู : 259) 22 ต.ค. 2558
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2559 (ดู : 258) 21 ต.ค. 2558
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 298) 21 ต.ค. 2558
แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านนา (ดู : 233) 1 ต.ค. 2558
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 (ดู : 252) 30 ก.ย. 2558
ผู้สูงอายุ - คนพิการ รายใหม่ ที่ลงทะเบียนไว้ในเดือน พ.ย. 57 มารับเบี้ยยังชีพได้ ตาม วัน เวลาและสถานที่ ที่กำหนดไว้ในตารางที่กำหนด (ดู : 240) 2 ก.ย. 2558
เรียกประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2558 (ดู : 205) 24 ส.ค. 2558
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (ดู : 217) 24 ส.ค. 2558
ลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 239) 19 ส.ค. 2558
ตารางจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เดือน ส.ค. 58 (ดู : 195) 5 ส.ค. 2558
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (ดู : 207) 24 มิ.ย. 2558
เรียกประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 (ดู : 200) 24 มิ.ย. 2558
วิธีดูแลและป้องกันโรค (ดู : 378) 24 มิ.ย. 2558
ประกาศควบคุมโรค (ดู : 384) 24 มิ.ย. 2558
ตารางจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เดือน ก.ค. 58 (ดู : 364) 24 มิ.ย. 2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ครอบครัวอบอุ่นชุมชนน่าอยู่ (ดู : 254) 9 มิ.ย. 2558
รายงานผลการดำเนินงานของ ศพค.ตำบลบ้านนา (ดู : 251) 9 มิ.ย. 2558
ตารางจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เดือน มิ.ย. 58 (ดู : 255) 2 มิ.ย. 2558
กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตประปา ม.9 (ดู : 248) 7 พ.ค. 2558
เรื่อง กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถมหลุมบ่อถนนภายในตำบลบ้านนา จำนวน 14 สาย (ดู : 265) 6 พ.ค. 2558
โครงการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2558 (ดู : 235) 21 เม.ย. 2558
โครงการรณรงค์ร่วมใช้จักรยานในชีวิตประจำวันและปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ (ดู : 232) 20 เม.ย. 2558
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
   หมู่ที่ 2 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140  โทรศัพท์ : 075-290-299 โทรสาร : 075-290-299
E-mail Address : bannatrang@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.bannatrang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs