Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   การจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ข้อมูลอื่นๆ
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
   รายงานการเงินประจำปี
   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
   งบรายรับ
   งบรายจ่าย
   รายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
   คู่มือบริการประชาชน
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 (ดู : 370) 7 พ.ย. 2559
เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 (ดู : 323) 7 พ.ย. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแหลมยาง (ครั้งที่ 2) (ดู : 110) 21 ต.ค. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวควน (ครั้งที่ 2) (ดู : 103) 21 ต.ค. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองยายแม็ม (ครั้งที่ 2) (ดู : 106) 21 ต.ค. 2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแหลมยาง (ครั้งที่ 2) (ดู : 109) 21 ต.ค. 2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวควน (ครั้งที่ 2) (ดู : 109) 21 ต.ค. 2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองยายแม็ม (ครั้งที่ 2) (ดู : 107) 21 ต.ค. 2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) (ดู : 186) 19 ต.ค. 2559
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสรา้งระบบประปาหมู่บ้าน 3 โครงการ (ดู : 351) 19 ต.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 7 (ดู : 275) 3 ต.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 (ดู : 282) 3 ต.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 (ดู : 265) 3 ต.ค. 2559
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ดู : 242) 30 ก.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 325) 16 ก.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายเกษมราษฎร์ หมู่ที่ 9 (ดู : 225) 8 ก.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายเกษมราษฎร์ หมู่ที่ 9 (ดู : 219) 1 ก.ย. 2559
กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ cape seal สายซอยสันติภาพ ม.1 (ดู : 254) 23 ส.ค. 2559
รายงานความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายเกษมราฏร์ หมู่ที่ 9 (ดู : 121) 22 ส.ค. 2559
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape seal สายเกษมราษฎร์ หมู่ที่ 9 (ดู : 317) 22 ส.ค. 2559
ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางจัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ดู : 262) 22 ส.ค. 2559
กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ cape seal สายเกาะกลาง - หนองปรือ ม.6 (ดู : 257) 10 ส.ค. 2559
กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ cape seal สายในใส ม.12 งวดที่2 (ดู : 241) 8 ส.ค. 2559
เรื่อง กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape seal สายในใส หมู่ที่12 งวดที่ 1 (ดู : 371) 23 มิ.ย. 2559
กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ cape seal สายแหลมยาง - ท่าเรือ ม.7 (ดู : 390) 16 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape seal ภายในตำบลบ้านนา (ดู : 367) 4 พ.ค. 2559
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape seal สายในใส หมู่ที่ 12 (ดู : 418) 1 เม.ย. 2559
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape seal สายเกาะกลาง-หนองปรือ หมู่ที่ 6 (ดู : 386) 1 เม.ย. 2559
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape seal สายบ้านนายวิเชียรวิจิตร หมู่ที่ 2 (ดู : 488) 1 เม.ย. 2559
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape seal สายซอยสันติภาพ หมู่ที่ 1 (ดู : 358) 1 เม.ย. 2559
ผลการประมูลโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape seal สายแหลมยาง-ท่าเรือ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดู : 367) 26 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายแหลมยาง-ท่าเรือ หมู่ที่ 7 (ดู : 157) 18 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายแหลมยาง-ท่าเรือ หมู่ที่ 7 (ดู : 169) 11 ก.พ. 2559
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายคลองสะบ้า-แหลมยาง ม.7 (ดู : 179) 11 ก.พ. 2559
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยศิริกุล ม.2 (ดู : 198) 11 ก.พ. 2559
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape seal สายแหลมยาง-ท่าเรือ ม.7 (ดู : 439) 2 ก.พ. 2559
ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางจัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 332) 28 ม.ค. 2559
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุเหร่ามิฟตาฮุ้ลอีมาน ม.7 (ดู : 161) 26 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อและผู้ยื่นซองโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายโชคชัย หมู่ที่ 6 (ดู : 157) 13 ม.ค. 2559
ผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายโชคชัย (ดู : 328) 13 ม.ค. 2559
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ cape seal สายโชคชัย หมู่ที่ 6 (ดู : 353) 28 ธ.ค. 2558
ตารางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยพิการ ประจำเดือน ม.ค. 59 (ดู : 515) 16 ธ.ค. 2558
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน จำนวน 3 สายภายในตำบลบ้านนา (ดู : 152) 27 พ.ย. 2558
ประกาศราคากลางโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนสายนายาว ม.3 (ดู : 157) 26 พ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาทุ่ง - หินคอกควาย (ดู : 292) 25 พ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ม.6 (ดู : 347) 28 ก.ย. 2558
ผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากง-ท่าเรือ ม.10 (ดู : 496) 7 ก.ย. 2558
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ม.6 (ดู : 383) 3 ก.ย. 2558
สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ดู : 432) 26 ส.ค. 2558
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากง-ท่าเรือ หมู่ที่ 10 (ดู : 572) 24 ส.ค. 2558
กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (ดู : 449) 11 ส.ค. 2558
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (ดู : 295) 29 ก.ค. 2558
ประกาสสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (ดู : 455) 14 ก.ค. 2558
ผลการสอบราคาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด(cctv) (ดู : 296) 8 ก.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจัดซื้อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวัง โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (ดู : 400) 24 มิ.ย. 2558
ผลการสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบท่อเมนประปาบริเวณโรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ ม.8 (ดู : 301) 10 มิ.ย. 2558
ผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน ม.8 (ดู : 333) 10 มิ.ย. 2558
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape seal สายท่าโต๊ะหมก ม.11 (ดู : 506) 3 มิ.ย. 2558
ผลการประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (ดู : 370) 31 มี.ค. 2558
ผลการสอบราคาจ้างโครงการปรับถนนภายในตำบลบ้านนา จำนวน 2 สาย (ดู : 388) 9 มี.ค. 2558
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
   หมู่ที่ 2 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140  โทรศัพท์ : 075-290-299 โทรสาร : 075-290-299
E-mail Address : bannatrang@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.bannatrang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs