Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   การจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ข้อมูลอื่นๆ
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
   รายงานการเงินประจำปี
   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
   งบรายรับ
   งบรายจ่าย
   รายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
   คู่มือบริการประชาชน
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
บรรยากาศ ศพด.เปิดใหม่ (ดู : 219) 20 เม.ย. 2558
ศูนย์พัฒนาเด็กแห่งใหม่ (ดู : 233) 20 เม.ย. 2558
เรียกประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 (ดู : 197) 4 เม.ย. 2558
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (ดู : 254) 4 เม.ย. 2558
ธนาคาร ออมสิน สาขาย่านตาขาว มอบจักรเพื่อเป็นของรางวัลในงาน กีฬา อบต.บ้านนาคัพ ครั้งที่ 17 (ดู : 263) 11 มี.ค. 2558
ธนาคาร ธกส สาขาทุ่งยาว มอบจักรเพื่อเป็นของรางวัลในงาน กีฬา อบต.บ้านนาคัพ ครั้งที่ 17 (ดู : 318) 11 มี.ค. 2558
เรียกประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 (ดู : 216) 3 มี.ค. 2558
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (ดู : 325) 3 มี.ค. 2558
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด (ดู : 308) 26 ก.พ. 2558
เรียกประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 (ดู : 215) 5 ก.พ. 2558
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (ดู : 352) 5 ก.พ. 2558
ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2558 (ดู : 213) 16 ม.ค. 2558
กีฬาต้านยาเสพติด อบต.บ้านนาเกมส์ ครั้งที่ 17 (ดู : 274) 9 ม.ค. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาร่วมกับกรมคุมประพฤติพัฒนาชุมชน (ดู : 261) 9 ม.ค. 2558
การลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน (ดู : 281) 17 ต.ค. 2557
การใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 (ดู : 347) 1 ต.ค. 2557
การใช้โครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ 57-60 (ดู : 384) 30 ก.ย. 2557
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558 (ดู : 401) 27 ก.ย. 2557
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 (ดู : 291) 29 ส.ค. 2557
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 (ดู : 262) 7 ส.ค. 2557
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 (ดู : 268) 1 ส.ค. 2557
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) (ดู : 404) 28 มิ.ย. 2557
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี พนักงานจ้าง (ดู : 374) 25 มิ.ย. 2557
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ดู : 353) 25 มิ.ย. 2557
ประกาศ แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (ดู : 349) 19 พ.ค. 2557
หนังสือขออภัย (ดู : 1049) 18 เม.ย. 2557
ผลการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหินคอกควาย-บ้านหัวควน (ดู : 292) 17 เม.ย. 2557
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินคอกควาย-บ้านหัวควน (ดู : 285) 17 เม.ย. 2557
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Cape Seal สายหนองเต่า (ดู : 293) 17 เม.ย. 2557
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนายปราโมทย์ (ดู : 255) 17 เม.ย. 2557
ลงทะเบียนผู้สูงอายุและพิการรายใหม่ (ดู : 281) 17 เม.ย. 2557
หนังสือขออภัย (ดู : 641) 11 เม.ย. 2557
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 (ดู : 256) 28 มี.ค. 2557
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 (ดู : 253) 28 มี.ค. 2557
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 (ดู : 425) 28 มี.ค. 2557
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา พ้นจากตำแหน่ง (ดู : 4515) 21 มี.ค. 2557
ตารางแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและพิการ เดือน มี.ค. 57 (ดู : 255) 3 มี.ค. 2557
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน (ดู : 332) 24 ก.พ. 2557
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 (ดู : 370) 13 ก.พ. 2557
การปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง (ดู : 329) 13 ก.พ. 2557
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 (ดู : 238) 10 ก.พ. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง (ดู : 323) 10 ก.พ. 2557
ผลการประมูลโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายหนองเต่า (ดู : 304) 13 ธ.ค. 2556
ผลการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปราโมทย์ คิ้วนาง (ดู : 305) 13 ธ.ค. 2556
ประกาศการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557 (ดู : 352) 29 พ.ย. 2556
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 (ดู : 328) 28 พ.ย. 2556
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 (ดู : 291) 27 ก.ย. 2556
เตรียมต้อนรับสู่อาเซียน (ดู : 251) 19 ก.ย. 2556
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 (ดู : 250) 16 ส.ค. 2556
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (ดู : 272) 2 ส.ค. 2556
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 (ดู : 267) 28 มิ.ย. 2556
AIS มือถือเก่าแลกใหม่ (ดู : 256) 8 พ.ค. 2556
เรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (ดู : 226) 8 พ.ค. 2556
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 (ดู : 625) 28 มี.ค. 2556
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ดู : 210) 22 ส.ค. 2553
ขอความร่วมือในการยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สอนเพื่อเสียภาษี (ดู : 160) 8 ม.ค.
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
   หมู่ที่ 2 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140  โทรศัพท์ : 075-290-299 โทรสาร : 075-290-299
E-mail Address : bannatrang@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.bannatrang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs