Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   การจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ข้อมูลอื่นๆ
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
   รายงานการเงินประจำปี
   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
   งบรายรับ
   งบรายจ่าย
   รายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
   คู่มือบริการประชาชน
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 75) 4 พ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 62) 26 ต.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวม 11 อัตรา (ดู : 78) 2 ต.ค. 2563
ประกาศการเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 20) 1 ต.ค. 2563
เรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 20) 1 ต.ค. 2563
เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 18) 1 ต.ค. 2563
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 25) 24 ก.ย. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาขยะ ประจำปี 2563 (ดู : 39) 17 ก.ย. 2563
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง (ดู : 7) 1 ก.ย. 2563
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 38) 31 ส.ค. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 99) 28 พ.ค. 2563
เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน (ดู : 50) 15 พ.ค. 2563
ขอแจ้งกำหนดการให้บริการเบิกถอนเบี้ยยังชีพผู้สูอายุและพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ดู : 99) 7 พ.ค. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา่กโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2563 (ดู : 56) 15 เม.ย. 2563
การรักษาระบบนิเวศป่าชายเลน (ดู : 35) 6 ม.ค. 2563
การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 45) 1 ต.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย และใจ เพื่อผู้สูงวัยสุขภาพดี (ดู : 31) 10 ก.ย. 2562
ร่วมด้วย ช่วยกัน ลดภาวะโลกร้อน ลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้พลาสติก โดยการส่งเสริมการใช้ถุงผ้า ถือตะกร้า หิ้วปิ่นโต (ดู : 43) 1 ส.ค. 2562
ขอเเชิญเข้าร่วมโครงการ "เครื่อข่ายจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ - คนพิการ" (ดู : 137) 31 ก.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการประดิษฐ์ของชำร่วย (ดู : 26) 29 ก.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาขยะ ประจำปี 2562 (ดู : 199) 22 ก.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเครือข่ายจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ-คนพิการ (ดู : 25) 19 ก.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำผ้ามัดย้อม (ดู : 26) 12 ก.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ปี2562 (ดู : 33) 1 ก.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม อย.น้อยคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (ดู : 38) 1 ก.ค. 2562
รณรงค์วันยาเสพติดโลกตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี (ดู : 33) 26 มิ.ย. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561 - 2565 ) (ดู : 25) 14 มิ.ย. 2562
โครงการชาวหนองปรือร่วมใจ สานฝัน สู่ครอบครัวฟันดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ปี 2562 (ดู : 30) 10 มิ.ย. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งนักกีฬากับหน่วยงานอื่น ประจำปี 2562 (ดู : 23) 30 พ.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (ดู : 162) 27 พ.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์เรียบร้อย ประจำปี 2562 (ดู : 24) 13 พ.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา่กโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562 (ดู : 34) 10 พ.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปี2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยายแม็ม (ดู : 29) 1 พ.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไช้เลือดออกโดยชุมชน ปี 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินคอกควาย (ดู : 27) 1 พ.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ปี 2562 (ดู : 28) 1 พ.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการทำน้ำยาล้างจาน (ดู : 23) 19 เม.ย. 2562
คู่มือการป้องกันเด็กเล็กจมน้ำ (ดู : 35) 8 เม.ย. 2562
คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับประชาชน (ดู : 35) 8 เม.ย. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการทำลูกชุบ และวุ้น (ดู : 19) 22 มี.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ปี 2562 (ดู : 26) 4 มี.ค. 2562
การติดตั้งถังขยะเปียกในครัวเรือน (ดู : 30) 6 ก.พ. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการทำพิมเสนน้ำ (ดู : 20) 4 ก.พ. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ (ดู : 20) 22 ม.ค. 2562
ตารางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 217) 8 ม.ค. 2562
ตรางการสำรวจและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 (ดู : 185) 8 ม.ค. 2562
ชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจ (ดู : 298) 10 ต.ค. 2561
เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับการตรวจสอบแสดงตนของผู้สูงอายุ คนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 224) 11 ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายท่าบ่อ หมู่ที่ 3 (ดู : 227) 27 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2561 (ดู : 265) 4 ก.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา่กโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2561 (ดู : 27) 16 มี.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา่กโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2561 (ดู : 28) 16 มี.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดู : 283) 20 ต.ค. 2560
ประกาศงบการเงิน (ดู : 306) 5 ต.ค. 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแสดงตนของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 252) 28 ก.ย. 2560
นิทรรศการ (ดู : 248) 25 ก.ย. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วยาเสพติด" (ดู : 181) 23 ส.ค. 2560
วิธีการคัดแยกขยะมูลฝอย (ดู : 343) 30 มิ.ย. 2560
รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 326) 7 มิ.ย. 2560
เปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน (ดู : 321) 30 มี.ค. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 267) 24 มี.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
   หมู่ที่ 2 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140  โทรศัพท์ : 075-290-299 โทรสาร : 075-290-299
E-mail Address : bannatrang@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.bannatrang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs