Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   การจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อมูลอื่นๆ
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
   คู่มือบริการประชาชน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขอแจ้งกำหนดการให้บริการเบิกถอนเบี้ยยังชีพผู้สูอายุและพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ดู : 16) 7 พ.ค. 2563
ขอเเชิญเข้าร่วมโครงการ "เครื่อข่ายจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ - คนพิการ" (ดู : 70) 31 ก.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาขยะ ประจำปี 2562 (ดู : 104) 22 ก.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (ดู : 91) 27 พ.ค. 2562
ตารางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 133) 8 ม.ค. 2562
ตรางการสำรวจและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 (ดู : 131) 8 ม.ค. 2562
ชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจ (ดู : 204) 10 ต.ค. 2561
เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับการตรวจสอบแสดงตนของผู้สูงอายุ คนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 157) 11 ก.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายท่าบ่อ หมู่ที่ 3 (ดู : 154) 27 ส.ค. 2561
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2561 (ดู : 196) 4 ก.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดู : 226) 20 ต.ค. 2560
ประกาศงบการเงิน (ดู : 247) 5 ต.ค. 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแสดงตนของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 193) 28 ก.ย. 2560
นิทรรศการ (ดู : 180) 25 ก.ย. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วยาเสพติด" (ดู : 124) 23 ส.ค. 2560
วิธีการคัดแยกขยะมูลฝอย (ดู : 281) 30 มิ.ย. 2560
รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 271) 7 มิ.ย. 2560
เปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน (ดู : 268) 30 มี.ค. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (ดู : 210) 24 มี.ค. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 (ดู : 223) 10 ก.พ. 2560
เรียกประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 (ดู : 158) 6 ก.พ. 2560
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2559 (ดู : 153) 10 ม.ค. 2560
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 (ดู : 150) 30 พ.ย. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 (ดู : 137) 30 พ.ย. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 143) 25 พ.ย. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (ดู : 150) 23 พ.ย. 2559
กระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (ดู : 123) 3 ต.ค. 2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 312) 30 ก.ย. 2559
ขอเชิญร่วมโครงการเครื่อข่ายจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ - คนพิการ (ดู : 346) 12 ก.ย. 2559
ตารางจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เดือน ก.ย. 59 (ดู : 252) 30 ส.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการคนตาบอดนวดเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ (ดู : 275) 23 ส.ค. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (ดู : 147) 15 ส.ค. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (ดู : 141) 8 ส.ค. 2559
ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ดู : 219) 4 ส.ค. 2559
เรียกประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 134) 3 ส.ค. 2559
งดจ่ายกระแสไฟฟ้า (ดู : 235) 3 ส.ค. 2559
ขอแรงใจ แรงเชียร์. จากพี่น้องชาวตรัง และคนไทยทั่วประเทศ. โดยเฉพาะพี่น้องชาวบ้านนา ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ เด็กบ้านนาบ้านเรา (ลูกสาว สอบต สุเมธ (โกเม่ง). ลีลา วิจิตรกุล) (ดู : 219) 14 ก.ค. 2559
มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ดู : 200) 9 ก.ค. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (ดู : 146) 24 มิ.ย. 2559
ตารางจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เดือน มิ.ย. 59 (ดู : 242) 30 พ.ค. 2559
อุทกภัย (ดู : 94) 11 พ.ค. 2559
ตารางจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เดือน พ.ค. 59 (ดู : 336) 2 พ.ค. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 137) 12 ก.พ. 2559
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่การประชุมประชาคมตามโครงการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน (ดู : 229) 9 ก.พ. 2559
ตารางจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เดือน ก.พ. 59 (ดู : 238) 28 ม.ค. 2559
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (ดู : 130) 27 ม.ค. 2559
เรียกประชุมสภา อบต.บ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 (ดู : 137) 27 ม.ค. 2559
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ประจำปี 2560 (ดู : 186) 18 ธ.ค. 2558
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ประจำปี 2560 (ดู : 186) 18 ธ.ค. 2558
แจ้งเลื่องโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (ดู : 240) 16 ธ.ค. 2558
ขอแสดงความยินดีกับคุณโชคดี รองเดช (ดู : 226) 15 ธ.ค. 2558
การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ดู : 218) 29 พ.ย. 2558
ประกาศใช้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี 2559 (ดู : 132) 27 พ.ย. 2558
ตารางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยพิการ ประจำเดือน ธ.ค. 58 (ดู : 232) 18 พ.ย. 2558
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 270) 12 พ.ย. 2558
ตารางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยพิการ ประจำเดือน พ.ย. 58 (ดู : 251) 2 พ.ย. 2558
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2558 (ดู : 215) 2 พ.ย. 2558
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง (ดู : 249) 2 พ.ย. 2558
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 206) 29 ต.ค. 2558
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560 (ดู : 221) 22 ต.ค. 2558
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
   หมู่ที่ 2 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140  โทรศัพท์ : 075-290-299 โทรสาร : 075-290-299
E-mail Address : info@bannatrang.go.th
   Copyright © 2019. www.bannatrang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs