Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   การจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   ข้อมูลอื่นๆ
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
   รายงานการกำกับติดตามการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
   รายงานการเงินประจำปี
   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
   งบรายรับ
   งบรายจ่าย
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
บริการประชาชน
   คู่มือบริการประชาชน
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning) (ดู : 12) 11 มิ.ย. 2564
การตระหนักและถือปฏิบัติ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) (ดู : 22) 18 พ.ค. 2564
ประกาศเรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปี 2564 (ดู : 40) 21 เม.ย. 2564
การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติดแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (ดู : 75) 5 ก.พ. 2564
ประกาศเรื่องลดจำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 105) 2 ก.พ. 2564
ขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ ร่วมมือร่วมใจ ใส่ใจการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ งานป้องกัน สำนักปลัด อบต.บ้านนา (ดู : 88) 27 ม.ค. 2564
ประกาศเรื่องการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 (ดู : 111) 26 ม.ค. 2564
รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (ดู : 196) 26 ม.ค. 2564
อบต.บ้านนา แจ้งช่องทางขอรับบริการ/จองบัตรคิวกับหน่วยงานเพื่อความสะดวกผ่านช่งทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 งานการศึกษา (ดู : 18) 19 ม.ค. 2564
อบต.บ้านนา แจ้งช่องทางขอรับบริการ/จองบัตรคิวกับหน่วยงานเพื่อความสะดวกผ่านช่งทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 งานป้องกัน (ดู : 18) 19 ม.ค. 2564
อบต.บ้านนา แจ้งช่องทางขอรับบริการ/จองบัตรคิวกับหน่วยงานเพื่อความสะดวกผ่านช่งทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 งานสังคมสงเคราะห์ (ดู : 16) 18 ม.ค. 2564
ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพว่าด้วยหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการบริการดูแลระยะยาวของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้ที่มีภาวะพึ่งพา พ.ศ.2564 (ดู : 67) 18 ม.ค. 2564
อบต.บ้านนา แจ้งช่องทางขอรับบริการ/จองบัตรคิวกับหน่วยงานเพื่อความสะดวกผ่านช่งทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 งานพัฒนาชุมชน (ดู : 11) 14 ม.ค. 2564
ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 56) 13 ม.ค. 2564
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 11) 14 ธ.ค. 2563
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 95) 30 พ.ย. 2563
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 195) 4 พ.ย. 2563
โครงการให้บริการประชาชนรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563 (ดู : 18) 26 ต.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 167) 26 ต.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวม 11 อัตรา (ดู : 161) 2 ต.ค. 2563
ประกาศการเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 82) 1 ต.ค. 2563
เรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 76) 1 ต.ค. 2563
เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 72) 1 ต.ค. 2563
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 72) 24 ก.ย. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาขยะ ประจำปี 2563 (ดู : 98) 17 ก.ย. 2563
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง (ดู : 48) 1 ก.ย. 2563
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 92) 31 ส.ค. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ปี2563 (ดู : 7) 5 ส.ค. 2563
การรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบ้านนา (ดู : 2) 10 ก.ค. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 163) 28 พ.ค. 2563
เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน (ดู : 108) 15 พ.ค. 2563
ขอแจ้งกำหนดการให้บริการเบิกถอนเบี้ยยังชีพผู้สูอายุและพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ดู : 160) 7 พ.ค. 2563
คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ดู : 2) 6 พ.ค. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ปี 2563 (ดู : 2) 30 เม.ย. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา่กโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2563 (ดู : 106) 15 เม.ย. 2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การชำระลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2552-2562 (ดู : 23) 20 มี.ค. 2563
ขอเชิญชวน ร่วมกันติดตั้งถังขยะเปียกในครัวเรือน (ดู : 0) 11 มี.ค. 2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2563 (ดู : 5) 21 ม.ค. 2563
ขอความร่วมมือในการยื่นแบบรายการแห่งทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี (ดู : 6) 20 ม.ค. 2563
การรักษาระบบนิเวศป่าชายเลน (ดู : 87) 6 ม.ค. 2563
การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 110) 1 ต.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย และใจ เพื่อผู้สูงวัยสุขภาพดี (ดู : 73) 10 ก.ย. 2562
ร่วมด้วย ช่วยกัน ลดภาวะโลกร้อน ลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการใช้พลาสติก โดยการส่งเสริมการใช้ถุงผ้า ถือตะกร้า หิ้วปิ่นโต (ดู : 91) 1 ส.ค. 2562
ขอเเชิญเข้าร่วมโครงการ "เครื่อข่ายจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ - คนพิการ" (ดู : 206) 31 ก.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการประดิษฐ์ของชำร่วย (ดู : 69) 29 ก.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาขยะ ประจำปี 2562 (ดู : 277) 22 ก.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเครือข่ายจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุ-คนพิการ (ดู : 67) 19 ก.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำผ้ามัดย้อม (ดู : 67) 12 ก.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ปี2562 (ดู : 78) 1 ก.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม อย.น้อยคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (ดู : 78) 1 ก.ค. 2562
รณรงค์วันยาเสพติดโลกตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี (ดู : 78) 26 มิ.ย. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561 - 2565 ) (ดู : 64) 14 มิ.ย. 2562
โครงการชาวหนองปรือร่วมใจ สานฝัน สู่ครอบครัวฟันดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ปี 2562 (ดู : 72) 10 มิ.ย. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งนักกีฬากับหน่วยงานอื่น ประจำปี 2562 (ดู : 63) 30 พ.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (ดู : 236) 27 พ.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์เรียบร้อย ประจำปี 2562 (ดู : 65) 13 พ.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จา่กโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562 (ดู : 87) 10 พ.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปี2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยายแม็ม (ดู : 78) 1 พ.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไช้เลือดออกโดยชุมชน ปี 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินคอกควาย (ดู : 68) 1 พ.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ปี 2562 (ดู : 73) 1 พ.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
   หมู่ที่ 2 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140  โทรศัพท์ : 075-290-299 โทรสาร : 075-290-299
E-mail Address : bannatrang@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.bannatrang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs