Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   การจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ข้อมูลอื่นๆ
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
   รายงานการเงินประจำปี
   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
   งบรายรับ
   งบรายจ่าย
   รายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
   คู่มือบริการประชาชน
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายในใส หมู่ที่ 5 (ดู : 17) 29 ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต สายเชื่อมระหว่างหนองปรือ-หนองยายแม็ม หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 (ดู : 18) 26 มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต สายทอนนายแสง หมู่ที่ 12 (ดู : 19) 26 มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต สายท่านา หมู่ที่ 11 (ดู : 17) 26 มิ.ย. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 15) 23 มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายทอนนายแสง หมู่ที่ 12 (ดู : 65) 24 มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายเกาะกลาง หมู่ที่ 6 (ดู : 62) 24 มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายซอยเกษมราษฎร์ 2 หมู่ที่ 9 (ดู : 98) 15 ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายบ้านปลายนา หมู่ที่ 2 (ดู : 88) 15 ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายกุโบว์ หมู่ที่ 7 (ดู : 101) 15 ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายท่ากง 1 หมู่ที่ 10 (ดู : 106) 15 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านหัวควน หมู่ที่ 5 (ดู : 6) 20 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหนือควน 1 หมู่ที่ 12 (ดู : 5) 20 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต ซอยวรรณา หมู่ที่ 12 (ดู : 6) 23 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกียรติวินัย หมู่ที่ 3 (ดู : 7) 31 ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต สายสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 10 (ดู : 7) 21 มิ.ย. 2562
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/2562 (ดู : 137) 21 มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกุโบว์ หมู่ที่ 2 (ดู : 131) 21 มิ.ย. 2562
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ 8/2562 (ดู : 138) 21 มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 10 (ดู : 141) 21 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางบ้านช่างพร้อม หมู่ที่ 1 (ดู : 6) 17 มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต ถนนสายท่านา หมู่ที่11 (ดู : 162) 11 มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายคลองสะบ้า หมู่ที่ 4 (ดู : 118) 11 มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายเกาะกลาง (ดู : 173) 17 ม.ค. 2562
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายเกาะกลาง (ดู : 178) 17 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในทอน หมู่ที่ 10 (ดู : 5) 15 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหนือควน 2 หมู่ที่ 12 (ดู : 7) 21 พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายหนองปรือ - เกาะกลาง หมู่ที่ิ 9 (ดู : 213) 8 พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายบ้านนายนิน หมู่ที่ิ 11 (ดู : 198) 8 พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายบ้านนาตก - คลองสะบ้า หมู่ที่ 4 (ดู : 182) 8 พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต สายท่าบ่อ หมู่ที่ 3 (ดู : 5) 27 ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบว์ (ดู : 7) 8 ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบว์ (ดู : 244) 8 ส.ค. 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบว์ (ดู : 219) 8 ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบว์ (ดู : 200) 8 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลคอนกรีต สายแหลมยาง - ท่าเนียง หมู่ที่ 7 (ดู : 198) 19 ก.ค. 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลคอนกรีต สายแหลมยาง - ท่าเนียง หมูที่ 7 (ดู : 206) 5 ก.ค. 2561
ประกวบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลคอนกรีต สายแหลมยาง - ท่าเนียง หมู่่ที่ 7 (ดู : 133) 5 ก.ค. 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครการปรับปรุงถนนสายแหลมเคียนดำ หมู่ที่8 (ดู : 256) 23 เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแหลมเคียนดำ หมู่ที่8 (ดู : 242) 23 เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายหอถังเหล็กทรงลูกบอล ขนาด 12 ลบ.ม. (หน่วย ทอนนายแสง) หมู่ที่ 12 (ดู : 274) 29 มี.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กทรงลูกบอลขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 12 (ดู : 276) 29 มี.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังประปาสำเร็จรูปทรงลูกบอลขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 (ดู : 237) 27 มี.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลคอนกรีตสายท่านา (ดู : 226) 23 มี.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็กสายท่ากง หมู่ที่ 10 (ดู : 181) 21 มี.ค. 2561
กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape seal สายป่าแก่ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 (ดู : 253) 7 ธ.ค. 2560
กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape seal สายหนองปรือ- หนองโต๊ะ (ดู : 259) 7 ธ.ค. 2560
โครงการซ่้อมแซมถนนสายนาโต๊ะเซียะ (ดู : 296) 12 ต.ค. 2560
โครงการซ่อมแซมถนนสายท่าโต๊ะหมก หมู่ที่11 (ดู : 289) 29 ก.ย. 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape seal สายป่าแก่ ช่วงที่2 หมู่ที่4 (ดู : 346) 4 ส.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape seal สายหนองปรือ - หนองโต๊ะ หมู่ที่ 9 (ดู : 461) 9 พ.ค. 2560
ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางจัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ดู : 403) 8 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อและยื่นซองโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 7 (ดู : 185) 7 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อและยื่นซองโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 (ดู : 189) 7 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อและยื่นซองโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 (ดู : 180) 7 พ.ย. 2559
รายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองยายแม็ม(ครั้งที่ 2) (ดู : 84) 7 พ.ย. 2559
รายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแหลมยาง(ครั้งที่ 2) (ดู : 88) 7 พ.ย. 2559
รายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวควน(ครั้งที่ 2) (ดู : 88) 7 พ.ย. 2559
เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 7 (ดู : 406) 7 พ.ย. 2559
เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 (ดู : 356) 7 พ.ย. 2559
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
   หมู่ที่ 2 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140  โทรศัพท์ : 075-290-299 โทรสาร : 075-290-299
E-mail Address : bannatrang@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.bannatrang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs