Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   การจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   ข้อมูลอื่นๆ
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
   รายงานการเงินประจำปี
   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
   งบรายรับ
   งบรายจ่าย
   รายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
   คู่มือบริการประชาชน
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายป่าแก่ ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 16) 24 ต.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายในใส หมู่ที่ 5 (ดู : 62) 29 ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต สายเชื่อมระหว่างหนองปรือ-หนองยายแม็ม หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 (ดู : 59) 26 มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต สายทอนนายแสง หมู่ที่ 12 (ดู : 53) 26 มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต สายท่านา หมู่ที่ 11 (ดู : 51) 26 มิ.ย. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 51) 23 มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายทอนนายแสง หมู่ที่ 12 (ดู : 100) 24 มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายเกาะกลาง หมู่ที่ 6 (ดู : 88) 24 มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายซอยเกษมราษฎร์ 2 หมู่ที่ 9 (ดู : 128) 15 ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายบ้านปลายนา หมู่ที่ 2 (ดู : 111) 15 ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายกุโบว์ หมู่ที่ 7 (ดู : 123) 15 ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายท่ากง 1 หมู่ที่ 10 (ดู : 135) 15 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านหัวควน หมู่ที่ 5 (ดู : 21) 20 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหนือควน 1 หมู่ที่ 12 (ดู : 18) 20 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต ซอยวรรณา หมู่ที่ 12 (ดู : 20) 23 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกียรติวินัย หมู่ที่ 3 (ดู : 21) 31 ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต สายสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 10 (ดู : 21) 21 มิ.ย. 2562
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9/2562 (ดู : 163) 21 มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกุโบว์ หมู่ที่ 2 (ดู : 157) 21 มิ.ย. 2562
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ 8/2562 (ดู : 161) 21 มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 10 (ดู : 163) 21 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางบ้านช่างพร้อม หมู่ที่ 1 (ดู : 21) 17 มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต ถนนสายท่านา หมู่ที่11 (ดู : 186) 11 มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายคลองสะบ้า หมู่ที่ 4 (ดู : 142) 11 มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายเกาะกลาง (ดู : 196) 17 ม.ค. 2562
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายเกาะกลาง (ดู : 202) 17 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในทอน หมู่ที่ 10 (ดู : 19) 15 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหนือควน 2 หมู่ที่ 12 (ดู : 21) 21 พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายหนองปรือ - เกาะกลาง หมู่ที่ิ 9 (ดู : 237) 8 พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายบ้านนายนิน หมู่ที่ิ 11 (ดู : 222) 8 พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายบ้านนาตก - คลองสะบ้า หมู่ที่ 4 (ดู : 205) 8 พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีต สายท่าบ่อ หมู่ที่ 3 (ดู : 19) 27 ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบว์ (ดู : 21) 8 ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบว์ (ดู : 267) 8 ส.ค. 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุโบว์ (ดู : 243) 8 ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบว์ (ดู : 226) 8 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลคอนกรีต สายแหลมยาง - ท่าเนียง หมู่ที่ 7 (ดู : 224) 19 ก.ค. 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลคอนกรีต สายแหลมยาง - ท่าเนียง หมูที่ 7 (ดู : 231) 5 ก.ค. 2561
ประกวบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลคอนกรีต สายแหลมยาง - ท่าเนียง หมู่่ที่ 7 (ดู : 160) 5 ก.ค. 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครการปรับปรุงถนนสายแหลมเคียนดำ หมู่ที่8 (ดู : 282) 23 เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแหลมเคียนดำ หมู่ที่8 (ดู : 266) 23 เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายหอถังเหล็กทรงลูกบอล ขนาด 12 ลบ.ม. (หน่วย ทอนนายแสง) หมู่ที่ 12 (ดู : 296) 29 มี.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กทรงลูกบอลขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 12 (ดู : 300) 29 มี.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังประปาสำเร็จรูปทรงลูกบอลขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 (ดู : 259) 27 มี.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลคอนกรีตสายท่านา (ดู : 251) 23 มี.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็กสายท่ากง หมู่ที่ 10 (ดู : 205) 21 มี.ค. 2561
กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape seal สายป่าแก่ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 (ดู : 277) 7 ธ.ค. 2560
กำหนดวัน เวลาและสถานที่ ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape seal สายหนองปรือ- หนองโต๊ะ (ดู : 283) 7 ธ.ค. 2560
โครงการซ่้อมแซมถนนสายนาโต๊ะเซียะ (ดู : 319) 12 ต.ค. 2560
โครงการซ่อมแซมถนนสายท่าโต๊ะหมก หมู่ที่11 (ดู : 312) 29 ก.ย. 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape seal สายป่าแก่ ช่วงที่2 หมู่ที่4 (ดู : 368) 4 ส.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape seal สายหนองปรือ - หนองโต๊ะ หมู่ที่ 9 (ดู : 486) 9 พ.ค. 2560
ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางจัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ดู : 427) 8 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อและยื่นซองโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 7 (ดู : 210) 7 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อและยื่นซองโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 (ดู : 214) 7 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อและยื่นซองโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 (ดู : 204) 7 พ.ย. 2559
รายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองยายแม็ม(ครั้งที่ 2) (ดู : 106) 7 พ.ย. 2559
รายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแหลมยาง(ครั้งที่ 2) (ดู : 111) 7 พ.ย. 2559
รายชื่อผู้ซื้อซองโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวควน(ครั้งที่ 2) (ดู : 109) 7 พ.ย. 2559
เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 7 (ดู : 431) 7 พ.ย. 2559
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
   หมู่ที่ 2 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92140  โทรศัพท์ : 075-290-299 โทรสาร : 075-290-299
E-mail Address : bannatrang@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.bannatrang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs